Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelimen jäsenistö muodostuu henkilöstöjärjestöjen edustajista ja viranhaltijoista.

Yhteistoimintaelimen jäsenet

Maire Ahopelto, Kainuun sote (pj)
Ella Kiljunen, Kainuun sote, Jyty (vpj)
Jyrki Pursiainen, Kainuun sote (siht)
Anssi Parviainen, Kaipe
Eija Jansson, Kuhmo
Eija Karppinen, Kainuun sote, Super
Hanna Toiviainen (P-S AVI)
Jonas liimatta, Ely-keskus
Kari Pehkonen, Ely-keskus
Leila Koskensalmi, Kainuun sote, JHL
Marjo Kangasharju, Kainuun sote, Tehy
Mika Pylvänäinen, Ely-keskus, Pardia
Pirjo Kaikkonen, Te-toimisto, Juko
Pentti Malinen, Kainuun liitto
Päivi Parikka, Kainuun sote, Juko
Sakari Sirviö, Sotkamo, Jyty
Kati Kemppainen, Te-toimisto

Varajäsenet:
Aija-Mari Partala, Puolanka
Ari Tihinen, Kainuun sote, JHL
Esa Ahonen, Kainuun sote
Essi Sahlberg, Kainuun sote, Juko
Irma Pääkkönen, Te-toimisto, Pardia
Janne Heikkinen, Kaipe
Jorma Halonen, Kaipe, SPAL
Jukka Rusanen, Ely-keskus
Kirsi Hämäläinen, Te-toimisto
Pirjo Heikkinen, Kainuun sote, Jyty
Jaana Korhonen, Ely-keskus
Paula Karppinen, Kainuun liitto
Pauli Tervonen, Ely-keskus, Juko
Sinikka Siniluoto-Heikkinen (P-S AVI) Sari Tervo, Kainuun sote, Super
Tarja Pulkkinen, Sotkamo, Jyty

Yhteistoimintaelimen kokouspäiväkirja

25.3.2019
Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon valmistelun päätyttyä valtakunnallisen linjauksen mukaisesti piti maakunnan väliaikainen yhteistoimintaelin vielä viimeisen kokouksen. Kokouksessa mer-kittiin tiedoksi valmistelun alas ajamisesta aiheutuvat toimenpiteet ja luotiin katsaus koko valmistelun aikaisesta rahoituksesta. Valmistelujohtaja Tiina Veijola ja sote-muutosjohtaja sekä yhteistoimintaelimen puheenjohtaja Maire Ahopelto pitivät lisäksi tilannekatsauksen siitä, mikä on Kainuun tilanne uudistuksen kaaduttua.
Väliaikainen yhteistoimintaelinkin päättää näin kokouksensa valmistelun loputtua ja toivottaa kaikille hyvää kevättä!

20.2.2019
Vuoden toisessa maakunnan väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokouksessa käytiin läpi valtakunnallista tilannetta. Sen suhteen todettiin tilanteen olevan odottava, koska Peruslakivaliokunnan lausunto maa-kuntauudistukseen liittyvistä lakiesityksistä ei ollut vielä kokouspäivään mennessä valmistunut. Kainuun maakuntauudistuksen asioista yt-toimielin keskusteli viralliseen vaten toimikauteen valmistautumisesta sekä valmisteluorganisaation uudelleen organisoitumisesta. Asialistalla olivat myös talous- ja henkilöstö-hallinnon (TAHE) palvelujen, ICT-palvelujen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden (ATPU) selvitystyöt, joista loppuraportit ovat valmistuneet ja selvitystöiden pohjalta tehtyä jatkosuunnitelmaakin on jo ehdit-ty vaten ja ohjausryhmän toimesta käsittelemään. Muissa asioissa yt-elin merkitsi tiedoksi maakunnan koetalousarvion valmistelutilanteen, konsernirakenteen II-vaiheen tilannekuvan, VM:n esivalmistelu-avustuksen myöntämisen vuodelle 2019 sekä soten ajankohtaiset asiat.

17.1.2019
Maakunnan väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoukset jatkuivat 17.1. aikataulutäsmennysten myötä. Vuoden alussa Kainuun maakuntauudistuksen valmistelujohtajana aloittanut Tiina Veijolan esittelystä yt-elin kävi läpi konsernivalmistelun tilannetta. Uutta pohdintaa on aiheuttanut vielä elinvoimatoimintojen organisoituminen, jotta hallintorakenteesta muodostuisi kevyt, mutta mahdollisimman tarkoituksenmu-kainen. Myös soten järjestämistehtävien organisoituminen muotoutunee rakenteeltaan kevyeksi. Samal-la on kuitenkin huomioitava riittävän vahva rakenne järjestämisrakenteessa, jotta ohjaustehtävät mah-dollistuvat järjestäjä ja tuottaja erotettaessa. Ajankohtaisissa asioissa merkittävimpinä esille nousivat tu-levan maakunnan toiminnan ja talouden tilannekuva, joka on Valtiovarainministeriön toimesta pyydetty kaikilta maakunnilta sekä Kainuun työvoimatarve eläköitymisennusteiden ja mahdollisten investointien toteutumisen näkökulmasta. Seuraava kokous yt-elimellä on suunniteltu helmikuun loppupuolelle.

13.12.2018
Maakunnan yhteistoimintaelimen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin 13.12. Tulevan Kainuun maakunnan konsernivalmistelua konsultoiva Jouko Luukkonen oli kertomassa konsernivalmistelun tilanteesta. Tässä vaiheessa ollaan ns. II-vaiheessa, johon kuuluu mm. toimielinten päätösvaltuuksien täsmentäminen sekä konsernipalveluiden täsmentäminen ja alustavien henkilötyövuosien hahmottelu. Tarkemmat kuvaukset ovat nähtävillä kainuu2021 -verkkosivujen Henkilöstölle -valikossa. Yt-elimen asialistalla olivat myös valmistelujohtaja Jaana Korhosen ja sote-muutosjohtaja Maire Ahopellon ajankohtaiskatsaukset sekä talousasioihin liittyen koetalousarvion valmistelutilanne, toiminnan ja talouden neuvottelupäiviin valmistautuminen ja maakuntien rahoitus valmistelun aikana. Maire Ahopelto kertoi myös osuuskuntamallin valmistelusta ja sote-peruspalveluiden markkinaselvityksestä.

Yt-elin jatkaa kokouksiaan 1.2.2019 ja toivottaa kaikille hyvää joulua sekä onnellista uutta vuotta!

15.11.2018
Yhteistoimintaelimen kokouksen asialista sisälsi tällä kertaa runsaasti ajankohtaisasiaa niin maakunta- kuin soteuudistuksen osalta, koska valtakunnallisesta lakiesitysten käsittelystä oli uutta tietoa käytettävissä. Sen mukaisesti lakien hyväksyntä siirtyisi vuoden 2019 puolelle, mikä vaikuttaa lähinnä vaalien ja sitä myötä myös maakuntavaltuustojen aloitusajankohtaan. Lisäksi asialistalla oli talousasioita sekä tilannekatsausta ICT-, talous- ja henkilöstö- sekä ateria- ja puhtaanapitopalvelujen selvitystyön tilanteesta. Väliaikainen valmistelutoimielin saanee em. selvitystöiden raportit käyttöönsä vielä vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 viimeisen kokouksen yhteistoimintaelin pitää 13.12.

14.9.2018
Yt-elin kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 13.9. Kokouksen asialistalla oli katsausta nykytilanteeseen valtakunnallisen aikataulumuutoksen myötä, syksyn 2018 valmistelun työohjelmaa, valmisteluun käytettävät henkilöstöresurssit sekä maakunnan tukipalveluiden valmistelutilanne. Kainuussa on linjattu, että valmistelutyö jatkuu, minkä vuoksi myös henkilöstöresursseja jatkossa tarvitaan. Muuttuneen aikataulun vuoksi työohjelmiin tehdään korjauksia. Tukipalveluiden suhteen tilanteen selvittämistä ryhdytään jatkossa työstämään ostopalveluna. Maakunnallinen väliaikainen yhteistoimintaelin kokoontuu vuoden 2018 aikana vielä kaksi kertaa (15.11. ja 12.12.).

21.6.2018
Yhteistoimintaelin kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 21.6. Asialistalla oli runsaasti asioita, joista keskeisimpänä jälleen maakuntakonsernirakenteen valmistelutilanne sekä maakunnan tukipalveluiden järjestäminen. Keskustelua käytiin myös maakunta- ja soteuudistuksen aikataulusta, maakuntien rahoituslaskelmista, maakunnan koetalousarvion laadinnasta sekä esivalmisteluvaiheen valtionavustuksista. Toimielin sopi myös syksyn 2018 kokousaikatauluista ja sen mukaisesti toimielin jatkaa kokouksiaan 13.9.2018. Maakunnan yhteistoimintaelin toivottaa kaikille hyvää kesää!

24.5.2018
Maakunnallisen väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokous pidettiin 24.5.2018. Käsiteltävien asioiden listalla oli kokonaisvalmistelutilannetta noudattelevia asioita, joista keskeisimpinä maakuntakonsernin valmistelutilanne ja maakunnan tukipalveluiden järjestäminen. Lisäksi toimielin kävi läpi Pohjois-Suomen yhteistyötilannetta maakunta- ja soteuudistukseen liittyen, tulevan lupa- ja valvontaviraston (Luova-virasto) valmistelutilannetta, maakuntauudistuksen valmistelun budjettitilannetta sekä Valtiovarainministeriön laskelmia tulevien maakuntien rahoittamiseksi. Seuraava kokous pidetään 21.6., jossa sovitaan myös syksyn kokoontumisaikataulusta.

19.4.2018
Maakunnan väliaikainen yhteistoimintaelin on kokoontunut vuoden 2018 puolella kaksi kertaa. Viimeisin kokous oli 19.4. Kokouksessa valmistelujohtaja Jaana Korhonen esitteli maakuntakonsernirakenteen valmistelutyötä, väliaikaishallinnon organisaatiorakennetta ja työjärjestystä sekä valmistelutyöhön rekrytoitujen jatkoaikataulua. Lisäksi Jaana kävi läpi erilaisten tukipalvelujen (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, siivous- ja ruokapalvelut) järjestämiseen liittyvää tilannetta. Seuraavat kokoukset maakunnan yhteistoimintaelin pitää 24.5. ja 21.6.