Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät hankkeet

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa

Kuinka maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa maaseudun asukkaiden arkeen? Mitä seikkoja tulisi huomioida, että vaikutukset eivät olisi
kielteisiä? Millä työkalulla vaikutukset voitaisiin arvioida päätöksiä tehtäessä? Näitä asioita pohditaan ”Maaseutuvaikutusten arviointi
työkaluna maakuntauudistuksessa” -hankkeessa.

Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi

Osal­li­suut­ta, it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta ja va­lin­nan­va­paut­ta se­kä tu­kea hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­toin­ti­mal­lin avul­la.

Kainuun palvelusetelikokeilu – Henkilökohtainen budjetti HB

Kai­nuus­sa pal­ve­lu­se­te­li­ko­kei­lu koh­dis­tuu hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­tin ko­kei­le­mi­seen. Hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­jet­ti on työ­ka­lu, jo­ka mah­dol­lis­taa en­tis­tä rat­kai­su­kes­kei­sem­män työot­teen käyt­tä­mi­sen asiak­kaan pal­ve­lu­tar­peen tyy­dyt­tä­mi­ses­sä.

Nuorten ääni maakunnissa

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

VIP – Valitse Itsellesi Parasta

Kainuun sotessa on valmisteltu VIP – Valitse Itsellesi Parasta, Kainuun valinnanvapauspilotti hakemus, joka on jätetty STM:lle 15.3.2018. Pilotin tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista niin kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta.

Pilotin tavoitteena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Muutoksen monet kasvot

Muutoksen monet kasvot -hankkeen tarkoituksena on edistää sote- ja maakuntauudistuksen kohdeorganisaatioiden henkilöstön sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutoksessa ja siten turvata hyvät ja laadukkaat palvelut kansalaisille, yrityksille, sidosryhmille ja kumppaneille Kainuussa.

Osallisuushanke